Лапароскопска холицистектомия

Холелитиазата е едно от най-честите заболявания в Европа. Ехографският скрининг установява отчетлива регионална разлика по отношение на разпространението на заболяването. Холелитиазата е по-често срещана в Ервопа и САЩ в сравнение с другите части по света. Честотата на заболяването в Европа е следното:

  • жени: 13,1-24,5%
  • мъже: 10,5-13,1%

В период 2002-2017 са извършени 1310 лапароскопски холецистектомии. Болните са оперирани по стандартна методика през 3 или 4 порта.

Делът на лапароскопската холецистектомия достига 95%. Честотата на конверсията за отделните периоди е съответно 7,8 и 3%. Диагностичните метди прилагани при холелитиазата са трансцистична холангиография и ултразвуково изследване.

Лапароскопската холецистектомия е стандарт за лечение на холецистолитиазата.